Reglement

Het bezoeken of deelnemen aan dit evenement is geheel voor het eigen risico van de  deelnemers, hun gasten en andere bezoekers.

1: Beperking van aansprakelijkheid

1.1 Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch de organisatie van de Sharknose Meeting, vrijwilligers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers (in het vervolg genoemd ORGANISATIE) verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die (direct of indirect en wegens nalatigheid of anderszins) voortvloeit uit het bezoek aan het evenement, het gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die bij dit evenement worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, schade met betrekking tot de eigendom van derden en claims van derden (zelfs indien de ORGANISATIE op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren).
1.2 Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enig rechtsgebied, zal de gehele aansprakelijkheid van de ORGANISATIE het geheel van de schade, het verlies en claims in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) heeft betaald voor toegang tot of deelname aan het evenement.

2: Schadeloosstelling

2.1 U gaat ermee akkoord dat u de ORGANISATIE en hun respectievelijke functionarissen en vertegenwoordigers zal verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheidsaanspraken, claims, schade, kosten en onkosten, waaronder advocatenkosten voortvloeiend uit uw bezoek.

3: Huisregels

3.1 Instructies gegeven door de ORGANISATIE dienen direct en strikt te worden opgevolgd.
3.2 Deelnemers en/of bezoekers dienen geen geluidsoverlast te veroorzaken in welke vorm dan ook.
3.3 Het is verboden agressief rijgedrag te vertonen, op het terrein zelf en op de openbare weg.
3.4 Men dient de verkeersregels die op de openbare weg gelden op te volgen.
3.5 Aanwezigheid en parkeren is voor eigen risico, dit geldt ook voor meegebrachte eigendommen inclusief handelsgoederen en voertuigen (zie Artikel 1 en 2).
3.6 De ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor fouten in documentatie, website, etc.

4: Verantwoordelijkheid van de deelnemer of bezoeker

4.1 Deelnemers en bezoekers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hun aanwezigheid, handelen of nalatigheid veroorzaakte directe en indirecte schade aan de eigendommen van derden. Hieronder wordt mede begrepen de schade veroorzaakt door gemorste of gelekte vloeistoffen (onder andere door lekkage van auto’s), brand of gedeponeerd afval.
4.2 In geval van morsingen en lekkages is de deelnemer of bezoeker verplicht onmiddellijk passende maatregelen te treffen om morsingen en lekkages te doen stoppen of op te vangen. Tevens is de deelnemer of bezoeker verplicht vervuiling terstond te verwijderen en af te voeren, bij gebreke waarvan de ORGANISATIE de deelnemer of bezoeker voor rekening van de deelnemer of bezoeker passende maatregelen zal treffen.